תבנית כללית של הסכם מול קבלן עצמאי

תבנית זו הותאמה להלכות החדשות של בית הדין הארצי לעבודה בנושא השבת כספים עודפים שקיבל קבלן עצמאי בשל מעמדו זה, במטרה להקטין את החשיפה לתביעות לקיומם של יחסי עבודה על ידי הקבלן העצמאי
 

  • תבנית כללית זו מתאימה למגוון רחב של נותני שירותים כקבלנים עצמאים.

  • התבנית מסדירה את מכלול מערכת היחסים עם הקבלן העצמאי, ובכלל זאת הצהרות הקבלן והיתרים, השירותים שיספקו על ידו, זמני ביצוע הפעילות, התמורה ומועד תשלומה, חובות החלות על הקבלן, שמירת סודיות ואי תחרות, איסור התחייבות בשם החברה, כספים והיתרים, המחאת זכויות וחיובים וביצוע השירותים באמצעות אחר, כח-עזר המועסק על ידי הקבלן, הפסקת הקשר, אופן ניהול העסק על ידי הקבלן העצמאי באופן שיקטין החשיפה של המזמין ועוד.
  • כמובן, שבתבנית עצמה ישנן תניות בדבר העדר קיומם של יחסי עבודה בין הקבלן ועובדיו לבין החברה.
  • כן קיים בתבנית סעיף השבה של התמורה העודפת שקיבל הקבלן בשל מעמדו כעצמאי במידה ויפר התחייבותו שלא לתבוע זכויות הנובעות מקיומם של יחסי עבודה, וזאת בהתאם להלכות החדשות של בית הדין הארצי לעבודה בנושא ובמטרה להקטין את החשיפה לתביעות בדבר קיומם של יחסי עבודה על ידי הקבלן העצמאי.
  • התבנית מלווה בהסברים המסייעים בעריכת ההסכם לנסיבות הספציפיות.
  • רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל בקובץ וורד, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח